TUOTTEET

Infobox Image

Bioetanoli

BioEnergo tuottaa ilmastoystävällistä EU RED II -direktiivin mukaista* kehittynyttä bioetanolia, joka toimitetaan liikenteen polttoaineeksi.
BioEnergo käyttää tuotannon raaka-aineena sahateollisuuden prosesseissa sivuvirtana syntyvää havusahanpurua, mikä tekee bioetanolistamme EU RED II -direktiivin liite IX osan A mukaisen kehittyneen biopolttoaineen. EU RED II -direktiivi velvoittaa polttoaineiden jakelijoita toimittamaan vuosittain kulutukseen vähimmäisosuuden liitteen IX osan A mukaisia kehittyneitä biopolttoaineita - vähintään 0,2% vuonna 2022, vähintään 1,0% vuonna 2025 ja vähintään 3,5% vuonna 2030 ja eteenpäin.

* BioEnergon liikenteen biopolttoaineilla saavutetaan noin 100 %* kasvihuonekaasujen päästövähennys verrattuna EU RED II -direktiivin fossiilisten polttoaineiden vertailuarvoon 94 g CO2ekv/MJ. (*Sisältäen CCU-hiilidioksidin talteenoton)

Infobox Image

Biokaasu

BioEnergon jäteveden käsittely tuottaa merkittävän määrän biokaasua. Kaasu otetetaan talteen, puhdistetaan, jalostetaan ja nesteytetään biometaaniksi, joka toimitetaan polttoaineeksi lähinnä raskaan liikenteen käyttöön.
Nesteytetty biokaasu (LBG) on uusiutuva vaihtoehto fossiiliselle nesteytetylle maakaasulle (LNG) ja tarjoaa ilmastoystävällisen liikenteen polttoainevaihtoehdon merkittävästi pienemmillä kasvihuonekaasupäästöillä. BioEnergon nesteytetty biokaasu on EU RED II -direktiivin liite IX osan A mukainen kehittynyt biopolttoaine*.

* BioEnergon liikenteen biopolttoaineilla saavutetaan noin 100 %* kasvihuonekaasujen päästövähennys verrattuna EU RED II -direktiivin fossiilisten polttoaineiden vertailuarvoon 94 g CO2ekv/MJ. (*Sisältäen CCU-hiilidioksidin talteenoton)

Infobox Image

Ligniini

BioEnergon bioetanolin tuotantoprosessin sivuvirtana syntyy merkittävä määrä ligniiniä, jota käytetään korvaamaan fossiilista bitumia asfaltin tuotannossa.
Historiallisesti ligniiniä on käytetty polttoaineena biovoimalaitoksissa lämmön ja sähkön tuotantoon.
Öljypohjainen fossiilinen bitumi on seos, joka sitoo asfaltin valmistuksessa käytetyt raaka-aineet yhteen. Bitumi-seoksesta voidaan korvata 25-50% ilmastoystävällisellä vihreällä ligniinillä, jolloin muodostuu biobitumia. Biobitumi vastaa ominaisuuksiltaan fossiilista öljypohjaista bitumia, mutta sen valmistuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi pienemmät. Biobitumin käyttö muuttaa tiet hiilinieluiksi, joissa hiili on sitoutuneena 100 vuotta tai jopa pidempään. Biobitumi-pohjaisia asfalttiteitä on jo tehty ympäri Eurooppaa ja testausta sekä teknologian lisäkehitystä tehdään jatkuvasti.

Ligniiniin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön avulla tälle luonnon yleisimmälle polymeerille löydetään jatkuvasti uusia käyttötapoja, ja se aletaankin tunnustaa yhdeksi tärkeimmistä raaka-aineista, joka mahdollistaa vihreän siirtymän monilla sektoreilla.

Infobox Image

CO2 Hiilidioksidi

BioEnergo ottaa talteen kaiken tuotannon eri prosesseissa syntyvän hiilidioksidin. Hiilidioksidi puhdistetaan, nesteytetään ja toimitetaan pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuuden asiakkaille.
BioEnergon biogeeninen vihreä hiilidioksidi, joka talteenotetaan vähäpäästöisestä uusiutuvasta tuotantoprosessista, on nopeasti kasvavan synteettisiä polttoaineita valmistavan teollisuuden yksi tärkeimpiä raaka-aineita. Synteettiset polttoaineet on kehitetty korvaamaan fossiilisia polttoaineita.
Koska hiilidioksidi on jo kertaalleen ilmakehästä puihin varastoitunut ja BioEnergon biopolttoaineiden valmistusprosessissa uudelleen talteenotettu, BioEnergon biopolttoaineiden hiilidioksidipäästövähenemä on 100% verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin (94 gCO2eq/MJ).
Muita puhdistetun hiilidioksidin markkinoita ovat erilaiset elintarviketeollisuuden alat sekä lääke- ja kemianteollisuus.

TEKNOLOGIA

BioEnergo I Porissa on Euroopan ensimmäisten puubiomassaa raaka-aineenaan käyttävien kehittynyttä toisen sukupolven bioetanolia valmistavien jalostamoiden joukossa. BioEnergo käyttää raaka-aineena havusahanpurua ja haketta paikallisilta suomalaisilta sahoilta.

BioEnergon teknologiakumppanit ovat Praj Industries Ltd. (globaali markkinajohtaja ensimmäisen ja toisen sukupolven bioetanolin tuotantoteknologioissa) ja Sekab BioFuels & Chemicals AB (biojalostusteknologian edelläkävijä). BioEnergon käyttämä bioetanolin tuotantoteknologia ja prosessi perustuvat Praj:n toisen sukupolven Enfinity teknologiaan, joka on ollut käytössä Praj:n demolaitoksella Intiassa vuodesta 2009. BioEnergolla on myös käytössään Sekabin kehittämä entsymaattinen hydrolyysiteknologia CelluAPP®, joka on ollut käytössä Sekabin demolaitoksella Ruotsissa vuodesta 2004.

BioEnergon tuotantoprosessi alkaa havusahanpururaaka-aineen esikäsittelyllä höyryräjähdysreaktorissa. Tämä valmistaa puumateriaalin vastaanottamaan entsyymejä. Seuraava vaihe on entsymaattinen hydrolyysi, jossa puumateriaalia käsitellään entsyymiliuoksella, joka erottaa ja vapauttaa arvokkaita sokereita puumateriaalista. Käymisprosessissa vapautuneet sokerit muunnetaan alkoholiksi (etanoliksi). Käymisprosessia seuraa tislaus ja dehydratointi kuljetuspolttoainelaatuiseksi bioetanoliksi.

Tislausprosessissa erotetaan mäski, joka koostuu ligniinistä ja vedestä. Ligniini ohjataan jatkokäsittelyyn ja vesi ohjataan jäteveden käsittelyyn.

Jäteveden käsittely koostuu useista vaiheista. Ensimmäinen vaihe on anaerobinen käsittely (biokaasureaktorit), joka tuottaa merkittävän määrän biokaasua. Biokaasu otetetaan talteen, puhdistetaan, jalostetaan ja nesteytetään liikenteen polttoaineeksi sopivaksi biometaaniksi. Nesteytetty biometaani kuljetetaan asiakkaiden kaasutankkausasemille.

Kaikki prosessissa muodostuva hiilidioksidi otetaan talteen, puhdistetaan, nesteytetään ja toimitetaan pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuuden asiakkaille.