Tuotteet

 

60 000 m3 (47000 t)/vuosi

 

Kasvihuonekaasupäästöjen torjumiseksi tarvitaan järeitä toimia ja uusia tuotteita. Kehittyneillä biopolttoaineilla, joita BioEnergon tuotteet ovat, on suuri rooli päästöjen vähentämisessä.

Bensiinimoottorien päästöjä voidaan vähentää lisäämällä bioetanolia fossiiliseen bensiiniin. EU:n polttoainedirektiivi sanelee bioetanolin määrän nykyisessä autokannassa. Pienillä teknisillä muutoksilla tavanomainen auto voi käyttää korkeampia bioetanolitasoja, jopa 85% (E 85).

BioEnergon bioetanoli on toisen sukupolven puuperäistä bioetanolia, jota valmistetaan ympäristösertifioidulla SEKAB-teknologialla ISO 14001 -standardin mukaan.

 

 

Nestemäinen biokaasu (LBG) 130 GWh/vuosi

 

Käymisen aikana selluloosa muuttuu sokereiksi. Tislauksessa sokerit muuttuvat alkoholiksi (2G-bioetanolia). Tislausprosessin tuloksena syntyy runsaasti vettä ja tislauslietettä, joka ohjataan biokaasuprosessiin. Biokaasuprosessin tuloksena syntyy 65% metaania sisältävä kaasu, joka nesteytetään ja väkevöidään 99%: iin. Biokaasua käytetään liikenteen polttoaineena. Biokaasun osalta markkina liikenteen polttoaineena täsmentyy, kun biokaasun jakeluvelvoite tulee voimaan ja sen myötä markkinoiden vakaus ja hintataso paranevat. 

 

 

70.000 ilmakuivaa tonnia/vuosi

 

Ligniini on luonnossa hyvin yleinen aine, sillä noin 30% kaikesta maapallon biomassan hiilestä ja 14-40 prosenttia puuvartisten kasvien kuivapainosta on ligniiniä. Ligniini on kasveissa selluloosan ja hemiselluloosan ohella tärkeä rakennusaine. Teollisuudessa ligniini on ollut lähinnä sellun tuoton sivutuote, joka on poltettu energiaksi, mutta sillä olisi runsaasti myös parempaa käyttöä. BioEnergo käyttää entsymaattista hydrolyysimenetelmää puuraaka-aineen hajottamiseksi ja ligniinin erottamiseksi ja käyttämiseksi polttamista arvokkaampiin kohteisiin, kuten esimerkiksi "vihreän asfaltin" sidosaineena fossiilista öljyperäistä bitumia korvaten.

 

 

 44 000 tonnia/vuosi

 

Hiilidioksidin uusiokäytöllä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kestävän hiilikierron edistämisessä. BioEnergon laitoksessa käymisen yhteydessä prosessista talteen otettavaa hiilidioksidia voidaan hyödyntää muun muassa juomateollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa tuotteiden jäähdyttämisessä ja niiden säilyvyyden parantamisessa. Hiilidioksidista ja vedystä voidaan valmistaa biometaania, jota käytetään biokaasuna liikenteen polttoaineena tai nesteytettynä laivaliikenteessä.

 

 

20.000 tonnia/vuosi

 

Biokaasuprosessin jäämä on mädäte, joka voidaan jalostaa tai käyttää maanparannusaineena. Vaihtoehtona on myös mädätteen jatkojalostaminen biohiileksi. Prosessissa erotettava tärpätti (noin 500 t/a) toimitetaan teollisuusasiakkaille hyödynnettäväksi esimerkiksi sellaisenaan bioenergiana.

 

Vieritä ylös