hankealue kartta

BioEnergo Oy on 18.1.2021 jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Poriin Kaanaankorven teollisuusalueelle suunniteltavan biokonversiolaitoksen toiminnalle. BioEnergo Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvan mukainen toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt 2.12.2020.

Biokonversiolaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 alkupuolella ja varsinainen toiminta vuoden 2024 alkupuolella.

”Hanketta on voitu viedä eteenpäin määrätietoisesti suunnitellussa aikataulussa erittäin poikkeuksellisista ajoista huolimatta ”, sanoo BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini, joka kuvaa laitosta ”energiahybridiksi”, koska se tuottaa bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua liikenteen päästöjen vähentämiseen.

 Laitos käyttää raaka-aineena puubiomassaa eli sahojen sivuvirtoja, kuten sahanpurua, noin 200 000 kuiva-ainetonnia vuodessa. Biokonversioprosessissa entsymaattisella hydrolyysillä valmistetaan toisen sukupolven bioetanolia (noin 60 000 m3/vuosi) liikennekäyttöön ja nesteytettyä biokaasua (noin 14 500 tonnia/vuosi) sekä raakaligniiniä (noin 70 000 tonnia/vuosi) esimerkiksi ”vihreän asfaltin” sidosaineeksi. Prosessissa syntyvä hiilidioksidi pyritään jatkojalostamaan kokonaan. Prosessissa syntyvä liete pyritään hyödyntämään maanparannusaineena tai lannoitteena.

Laitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita eikä laitosalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.

Sweco Oy:n mallinnukseen perustuvan arvion mukaan biokonversiolaitoksen kuormituksesta, myös yhteisvaikutuksena Fortumin tuhkankäsittelylaitoksen kanssa, aiheutuvat fosforin, typen, kemiallisen hapenkulutuksen ja kiintoaineen pitoisuuslisäykset purkukohdan ympäristössä ovat hyvin vähäisiä, joten vesimuodostuman ekologinen tila säilyy tyydyttävänä. Jäähdytysvesillä ei arvioida olevan vaikutuksia kalastoon ja normaalitoiminnassa vaikutukset ilman laatuun ovat vähäisiä. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen sijoittuu teollisuusalueelle, eikä siitä aiheudu heikentäviä vaikutuksia luonnonympäristöön tai ympäröiviin suojelualueisiin.  Laitoksen toiminnasta ei arvioida aiheututuvan mainittavia vaikutuksia ympäristön asutukselle tai virkistyskäytölle. Laitoksen toimintaan liittyvät riskitilanteet ja niihin liittyvät vaikutukset on alustavasti tunnistettu ja niihin varaudutaan laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Biokonversiolaitoksen toimintaa tarkkaillaan ja ohjataan prosessiyksiköittäin ja kokonaisuutena automaattisten seurantajärjestelmien avulla. Seurannan avulla varmistetaan, että laitos toimii ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. 

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Timo Saini, puh. 040 7153682

Vieritä ylös