BioEnergo toimitti suunnittelun kohteena olevan Porin biojalostamon ympäristövaikutusten arviointitutkimuksen (YVA) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 7.7.2020. Huolellisen arvioinnin jälkeen yhteysviranomainen on esittänyt perustelut ja kommentit YVA-tutkimuksesta 2.12.2020.

”YVA-tutkimuksen yhteysviranomaisen lausunto on arvokas dokukentti, kun suunnittelemme hankkeen jatkoa”, sanoo BioEnergon puheenjohtaja Timo Saini, ”koska ympäristövaikutusarvio on tärkein asiakirja biokonversiolaitoksen suunnitteluprosessissa.”

”Noudatamme viranomaisen ohjeita erittäin huolellisesti”, Saini sanoo. Kaikkia ympäristö käsitellään yksityiskohtaisesti osana tulevaa ympäristölupaprosessia.

BioEnergo YVA -tutkimuksessa on kaksi vaihtoehtoista skenaariota jalostamolle. Vastuuviranomaisen mukaan YVA-tutkimus antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeesta, sen tärkeimmistä ympäristövaikutuksista ja kunkin vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuudesta. Viranomainen toteaa lisäksi, että on joitain epävarmuustekijöitä, joita on arvioitava edelleen.

Vastuuviranomaisen lausunnossa tuodaan esiin yksityiskohtia ja kysymyksiä, joita BioEnergo arvioi myöhemmin yksityiskohtaisesti, samalla kun se tarjoaa ratkaisuja vuonna 2021 alkavan biojalostamoprojektin yksityiskohtaisemmille suunnittelu- ja suunnitteluvaiheille. BioEnergo käsittelee arviossa esille tulleet seikat yksityiskohtaisesti ympäristölupahakemusprosessin aikana vuonna 2021.

Viranomaisen lausunnon perusteella BioEnergo arvioi yksityiskohtaisesti biojalostamon mahdolliset vaikutukset (i) pintavesiin, (ii) ilmaan (mukaan lukien hajupäästöt) ja ilmastoon, (iii) liikenteen määrään, (iv) luontoon ja (v) luonnonvaroihin.

Erityisesti arvioidaan suunnitellun biojalostamon mahdollisia vaikutuksia meriveteen myös yksityiskohtaisesti mallintaen hankkeen tulevissa vaiheissa. BioEnergo tarkastelee huolellisesti kaikkia mahdollisia menetelmiä biojalostamon jäteveden käsittelyyn ja puhdistamiseen.

Linkki ympäristövaikutusten arviointiraporttiin / Yhteysviranomaisen lausunto YVA-arviointiohjelmasta Bioenergo on julkaistu osoitteessa: www.ymparisto.fi/bioenergoYVA

Ottaa yhteyttä:

Timo Saini, puheenjohtaja, BioEnergo Oy, 040 715 3682, timo.saini@bioenergo.fi

Vieritä ylös